Omgeving

De Directie van Camping El Delfín Verde is verheugd om door middel van deze Milieubeleidsverklaring uiting te geven aan onze verplichting om ervoor te zorgen dat alle faciliteiten en activiteiten die op onze camping worden uitgevoerd, worden uitgevoerd met het grootste respect voor en bescherming van het milieu dat ons omringt.

Wij zijn van mening dat deze omgeving, met inbegrip van het onlangs uitgeroepen Natuurpark van Montgrí, de Medes en Baix Ter, een onvergelijkbare voorbeeldfunctie vervult op het gebied van duurzame ontwikkeling, waarbij wordt aangetoond dat de bescherming van het natuurlijk erfgoed verenigbaar is met een hoog niveau van toeristische activiteit.

Het hoofddoel in dit verband is verontreiniging te voorkomen en de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken in het kader van de technische en economische haalbaarheid, waarbij gestreefd wordt naar voortdurende verbetering, alsmede vooraf de gevolgen te evalueren die nieuwe activiteiten, producten en diensten kunnen hebben voor het milieu.

Om die reden, en als erkenning van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu, hebben wij de volgende beginselen als onze leidraad gedefinieerd:

 • Voldoen aan de huidige milieuwetgeving en aan andere vrijwillige vereisten.
 • Voortdurend optimaliseren van de meest geschikte maatregelen om het verbruik van hulpbronnen, zoals water en energie, te verminderen.
 • De verontreiniging van afvalwater en de milieukosten van afvalwaterbeheer tot een minimum te beperken, teneinde een verenigbaar effect op het milieu te bereiken.
 • Minimaliseren en valoriseren van het geproduceerde afval door een optimaal en correct beheer.
 • De omgeving van de camping beschermen en zorgen voor een landschappelijke integratie van de gebouwen en de groene zones. – Betrek alle actoren die betrokken zijn bij de taken met gevolgen voor het milieu.
 • Voorlichting en bewustmaking van de werknemers inzake goede milieupraktijken.
 • Informatie aan leveranciers en onderaannemers over de aangegane milieuverbintenis en de eisen die op hen betrekking hebben.
 • Informatie aan klanten over de milieusituatie op de camping en advies over goede praktijken die moeten worden uitgevoerd.
 • Verbetering van de communicatie tussen de klanten en de organisatie, als instrument van educatie en bevordering van respect voor het milieu.
 • Jaarlijkse herziening van de nood-, opleidings- en verspreidingsplannen.
 • Stel een kalender op van milieuacties.
 • Jaarlijks een overzicht opstellen van de milieuacties en de geboekte vooruitgang. Deze wordt ook verspreid onder alle werknemers van de camping en de mensen die namens de camping werken, en zal permanent beschikbaar zijn voor het publiek, zodat het door belanghebbende partijen kan worden ingezien.

Vanuit de Directie verbinden wij ons ertoe te voldoen aan hetgeen in dit Milieubeleid is bepaald.